Νέα > Ανακοινώσεις

ΙΤΕ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΤΕΠ-Κ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οκτ 03, 2008

Το ΙΤΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Διευθυντή για το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) στο Ηράκλειο Κρήτης. Προς τούτο, καλεί τους τυχόν ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν φάκελο με βιογραφικό και με πιστοποιητικά των προσόντων τους καθώς και λοιπά συναφή στοιχεία.

Τα απαραίτητα ελάχιστα προσόντα γι’ αυτή τη θέση είναι τα ακόλουθα:

- Κάτοχος Πανεπιστημιακού διπλώματος σε ένα από τα ακόλουθα πεδία:
θετικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού, οικονομικές επιστήμες (μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές).
- Κατανόηση του χώρου έρευνας και τεχνολογίας (κυρίως θεματικές περιοχές ΙΤΕ)
- Γνώση στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας
- Επαρκής γνώση θεμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας
- Iκανότητα marketing
- Ικανότητα επικοινωνίας με ερευνητές
- Επαρκής γνώση του χρηματοπιστωτικού κλάδου
- Εμπειρία στην σύσταση επιχειρήσεων τεχνολογικής βάσης
- Επαρκής προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση
- Εξοικείωση με το Κρητικό/Ελληνικό/Ευρωπαϊκό περιβάλλον
- ’ψογη γνώση και χρήση της Αγγλικής.

Σχετική δόκιμος εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή στελεχών του ΙΤΕ.
Οι σχετικοί φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (με συστημένη επιστολή ή με courier) στην Κεντρική Διεύθυνση του Ιδρύματος (κκ. Β. Γκαγκαουδάκη και Ε. Γιανναδάκη τηλ. επικοινωνίας 2810 391500)

Προθεσμία υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος με πλήρη φάκελο πιστοποιητικών είναι η
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2008

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
T.Θ. 1385, Τ.Κ. 71110
Βασιλικά Βουτών,
Ηράκλειο Κρήτης