Νέα > Ανακοινώσεις

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Νοε 18, 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν. 1514/85 ΦΕΚ 13/Α/85
  2. Το Π.Δ. 432/87 ΦΕΚ 204/Α/87
  3. Το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ αριθ. 221/13-3/9.11.08,

προκηρύσσουν μία (1) θέση Επιμελητή Εκδόσεων σε θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα (E.T.E.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου (1 έτους), για απασχόληση στο Ηράκλειο Κρήτης ή στην Αθήνα, προκειμένου να αναλάβει τις εκδόσεις βιβλίων φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας και πολιτικής επιστήμης των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.

Αντικείμενο εργασίας
1. Έρευνα και αξιολόγηση βιβλίων, από τις παραπάνω θεματικές περιοχές, για ένταξη στις εκδοτικές σειρές των ΠΕΚ, με έμφαση στους τομείς της αρχαίας, μεσαιωνικής (βυζαντινής και λατινικής) και νεώτερης φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας.
2. Μετάφραση και επιμέλεια των παραπάνω βιβλίων.
3. Αναζήτηση και αξιολόγηση πρόσθετων συνεργατών (κριτών, μεταφραστών, επιστημονικών και φιλολογικών επιμελητών κ.ά.) που θα συμμετέχουν στη δημιουργία της ελληνικής έκδοσης των βιβλίων.
4. Συνεργασία με τυπογραφικά και γραφιστικά ατελιέ για τη στοιχειοθεσία, τη σελιδοποίηση και τη σχεδίαση των βιβλίων και των εξωφύλλων τους.

Απαραίτητα προσόντα

1. Πανεπιστημιακό πτυχίο Σχολής Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας ή Νομικής.
2. ’ριστη γνώση της αγγλικής (επιπέδου Proficiency), και άριστη ή πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον DELF).
3. Πολύ καλή γνώση αρχαίων ελληνικών και λατινικών.
4. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε εκδοτικό οίκο με αντίστοιχο θεματικό τομέα απασχόλησης, ή ―εναλλακτικά― συγγραφή/μετάφραση /επιμέλεια κειμένων και τουλάχιστων 3 βιβλίων φιλοσοφικών και κοινωνικών επιστημών.

Υποβολή υποψηφιοτήτων
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά)
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (ένα αντίτυπο)
4. Αποδεικτικά στοιχεία για εμπειρία και γνώσεις που δεν πιστοποιούνται από τους τίτλους σπουδών (μπορούν να χρησιμοποιηθούν βεβαιώσεις προηγούμενου εργοδότη με περιγραφή των αρμοδιοτήτων του υποψηφίου, τίτλοι βιβλίων του που κυκλοφορούν, βεβαιώσεις για έκδοση βιβλίων ή κειμένων του που βρίσκονται υπό δημοσίευση/έκδοση κ.λπ.).

Κατάθεση δικαιολογητικών:
Tαχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Κτιριακό Συγκρότημα ΙΤΕ,
Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών,
700 13, Ηράκλειο Κρήτης.

Πληροφορίες: 2810-391083, 2810-391084.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Tριμελή Eπιτροπή που θα ορίσει το ΙΤΕ.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 19 Δεκεμβρίου 2008.