Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα, για την «1η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας – ΥΕ 2: Φυτοπροστασία - ΕΛΙΑ» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 – Φυτοπροστασία, της Δράσης με τίτλο «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της «Ελιάς», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 14.578,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οκτ 09, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ