Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Ειδικευμένων Συστημάτων Επεξεργασίας και Αποθήκευσης Δεδομένων του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 23 «Προμήθεια Ειδικευμένων Συστημάτων Επεξεργασίας και Αποθήκευσης Δεδομένων» της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)», (ΕΠΑνΕΚ 14-20)-MIS 5002755, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 16.126,45 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οκτ 10, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ