Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε τμήματα, για την «Προμήθεια λέιζερ ανίχνευσης αερίων του θερμοκηπίου» του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector» LIFE “ClimaMed”, GA LIFE17 CCM/GR/000087 της Δράσης: LIFE17 CCM/GR/000087, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οκτ 17, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ