Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για το ανατολικό συγκρότημα του κτηρίου του ΙΤΕ» του ΙΠ-ΙΤΕ. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του ΙΤΕ/ΙΠ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 45.000,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οκτ 17, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ