Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός, σε τμήματα, για την: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού» του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στο πλαίσιο του Υποέργου (Α/Α 2) «Υλοποίηση Καινοτόμων Δράσεων στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη- Δυτική Ελλάδα» της Πράξης «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 14-20)» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 15.774,19 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Οκτ 24, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ