Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για σύναψη σύμβασης υπηρεσιών «Προμήθεια Υπηρεσιών ανάπτυξης και επικύρωσης λύσης για ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση ανθρώπου για πρόσβαση και χρήση ιατρικών συσκευών», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης € 80.645,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ιουλ 28, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ