Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός την προμήθεια: «Ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τύπου FPGA ZYNQ ULTRASCALE+ με κωδικό: XCZU9EG-2FFVC900I/ XCZU9EG-2FFVC900IES9820» με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 360.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιουν 15, 2017

Κείμενο Προκήρυξης

Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας