Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός την προμήθεια δύο Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων για το κτήριο ΙΙ ΕΚΕΚ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 130.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιουν 30, 2017

KEIMENO ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ