Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Υλοποίηση και εγκατάσταση της πλέον πρόσφατης έκδοσης Microsoft Dynamics (Customer Relationship Management), συμπεριλαμβανομένων και των αδειών χρήσης» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 50.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Νοε 22, 2017

Διακήρυξη

Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή

ΠΑΡΑΤΑΣΗ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Νέα καταληκτική ημερομηνία:21/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00