Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη «Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ»

Νοε 27, 2017

Διακήρυξη

Περίληψη Διαγωνισμού

Προκήρυξη σύμβασης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Η 27η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Η 3η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00