Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Ανατύπωση 6.000 αντιτύπων του βιβλίου των ΠΕΚ ‘Φυσικοχημεία‘» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 53.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6%.

Ιαν 26, 2018

Διακήρυξη

Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή

Διευκρίνιση - διόρθωση