Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Παροχή τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης με το Διαδίκτυο» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 50.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιαν 29, 2018

Διακήρυξη

Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ - διευκρινίσεις - αντικαταστάσεις

Ερωτήσεις - απαντήσεις