Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Ανανέωση αδειών χρήσης των προϊόντων της εταιρείας Microsoft» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 31.097,55 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Φεβ 07, 2018

Διακήρυξη

Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή