Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια ρυθμιζόμενου μήκους κύματος μονοτροπικού λέιζερ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Μαρ 22, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ