Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια επαγγελματικού πλυντηρίου» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 42.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Μαρ 30, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ