Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια μίας (1) συσκευής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και μίας (1) συσκευής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real time PCR)» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Απρ 02, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ