Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου Προϋπολογισμού του ΙΤΕ στο SAP/ERP» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 130.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Μαϊ 02, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης