Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες διενέργειας ελεγκτικών διαδικασιών οικονομικών καταστάσεων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης : 147.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.

Μαϊ 07, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_1