Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο ««Παραγωγή 3.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ των ΠΕΚ του ΙΤΕ»» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 35.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6%.

Μαϊ 10, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΤΕΥΔ