Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 11.626,00 € ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Ιουν 05, 2018

Διακήρυξη 

Παραρτήματα