Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΡΥΒΛΙΩΝ PETRI» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης : 26.400,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιουν 05, 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ