Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την προμήθεια: «Εξοπλισμού γραφείου, εργαστηριακών αναλωσίμων ευρείας χρήσης, εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλωσίμων, φιαλών αερίου για χρωματογραφία και καθαριστικών, απορρυπαντικών, χαρτιών εργαστηρίου για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 22.379,03 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιουν 11, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ