Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια «Συστήματος Μικροσκοπίας Ζωντανών Κυττάρων και Συμβατών Μονάδων Λογισμικού για Ανάλυση Αγγειογένεσης, Χημειοταξίας και Νευροϊχνηλάτησης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης: 91.686,29 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Ιουν 13, 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜO