Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια εξειδικευμένων συστημάτων αντιδραστηρίων (κιτ) αλληλούχησης» του ΙΤΕ/IMBB με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 29.100 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιουν 15, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ