Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «Παραγωγή 6.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ» των ΠΕΚ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης: 50.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Ιουλ 03, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ