Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «Παραγωγή 6.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ» των ΠΕΚ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης: 38.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Ιουλ 03, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ