Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,. Προϋπολογισμός δαπάνης: 19.354,84 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Ιουλ 16, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ