Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Υπηρεσίες φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΕΧΜΗ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης: 62.903,22 πλέον ΦΠΑ.

Ιουλ 23, 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ III_IV_ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΕΕΕ