Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Αποκατάσταση της υγρομόνωσης τoυ δώματος του κτηρίου ΙΙ ΕΚΕΚ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 55.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Σεπ 12, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ