Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Επαναπροκήρυξη Τμήματος Α «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παρασκευαστηρίου κουζίνας» της Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε Τμήματα για την «Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας» στο πλαίσιο της πράξης ENISA, MIS 381308, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής Προϋπολογισμός δαπάνης 105.000,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Νοε 07, 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ