Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο «1η Προµήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίµων-Ήπειρος[ΒΙΤ-ΗΠ]» στα πλαίσια του Υποέργου 4 «Προηγµένες Ερευνητικές ∆ραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία - Ηπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ]» της Πράξης «Προηγµένες Ερευνητικές ∆ραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή [ΒΙΤΑΔ]», κωδ MIS 5002469 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 60.795,76€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δεκ 14, 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ