Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια: «Σύστημα laser για την επεξεργασία υλικών», στο πλαίσιο της Πράξης «Ευέλικτη γραμμή παραγωγής πολυλειτουργικών υφασμάτων και φιλμ μέσω επεξεργασίας, εναπόθεσης και τροποποίησης των επιφανειών τους (ΜΟΗΙΤΟ+)», MIS5030604, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 49.100,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιαν 17, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ