Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Προμήθεια Συστοιχίας Διόδων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 21.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Ιαν 17, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ