Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκλινικού υβριδικού τομογράφου ποζιτρονικής / μαγνητικής τομογραφίας (micro PET/MRI)», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 1.300.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ιαν 21, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΕΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΕΕΕ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ