Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Εκδηλώσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης έργου DOMUS» στο πλαίσιο της Πράξης «Βελτιστοποίηση αποκεντρωμένου συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων κι εξυγίανσης μέσω τεχνητών υγροβιότοπων (Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands)» [DOMUS_CW], MIS 5010963, Ε.Π. «Balkan Mediterranean 2014-2020» BMP1/2.2/2564/2017 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση («European Regional Development Fund (ERDF)” - 85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (ΠΔΕ - 15%), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 35.887,09 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιαν 23, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ