Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος ψηφιακής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης τεχνολογίας σταγονιδίων (digital droplet PCR)», στο πλαίσιο της Πράξης «MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageeing – MANNA», GA695190, Δράση: «HORIZON 2014-2020 - ERC-2015» που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει της τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 88.709,68 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Φεβ 01, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ