Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια γεωφυσικών οργάνων» του Υποέργου Νο 16 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΝΝΑΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΗΤΩΝ» της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe,6 HiPER & IPERION-CH.gr», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 14-20)» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2784/Β1/545 του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5002735. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 76.453,07 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Φεβ 05, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΥΔ