Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια Πηγών Λέιζερ» στα πλαίσια του Υποέργου Νο 14 με τίτλο «Συμμετοχή του ΙΤΕ στο έργο HELLAS-CH- Προμήθεια Πηγών Λέιζερ» της Πράξης : «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERIONCH.gr», κωδ MIS 5002735. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 286.004,03 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Φεβ 14, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ