Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για «Εκδηλώσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης έργου DOMUS» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός έργου: 36.693,55 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Μαρ 18, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (NEO)