Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΔΙΕΥΚΙΡΝΙΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ειδικού εργαστηριακού εξοπλισμού (Ανιχνευτής, στήλες, προστήλες χρωματογραφίας)» στο πλαίσιο της Πράξης «Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands» - [DOMUS_CW] του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG Balkan Mediterranean 2014-2020 - INTERREG BALKANMED» με βάση το Subsidy Contract No:BMP1/2.2/2564/2017 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 12.096,77 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Μαϊ 15, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ