Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για «Παροχή εικονογραφικού υλικού, ιστορική τεκμηρίωση αυτού και σχετικές ενέργειες προώθησης» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 48.387,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ιουν 04, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ