Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο "Προμήθεια Θερμικού Κυκλοποιητή (PCR INSTRUMENT)" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 4.838,70 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιουν 05, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΚΙΡΝΙΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ