Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 4.460,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιουν 06, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ