Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σταθμού Χημικής Εγχάραξης με Πλάσμα Ιόντων» στο πλαίσιο του Υποέργου 11 «INNOVATION-EL-Κρήτη-Προμήθεια Επιστημονικής Διάταξης Εγχάραξης με Πλάσμα Ιόντων», της Πράξης: «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής [INNOVATION – EL]», κωδ MIS 5002772, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και του προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΗΔΛ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 220.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ιουν 10, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ