Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε Τμήματα για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 73.529,45 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ιουλ 02, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ

ΕΕΕΣ

ΕΕΕΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ