Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Οπτικού Φασματικού Ταλαντωντή» στο πλαίσιο τωνΠράξεων α) «Innovative strategies, sensing and process Chains for increased Quality, reconfigurability, and recyclability of Manufacturing Optolectronics – IQONIC”, GA 820677 , «H2020-NMBP-FOF-2018, DT-FOF-03-2018» που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και β) «Ενίσχυση της πρόσφυσης/προσκόλλησης κερατοειδών εμφυτευμάτων - Enhancement of the adhesion properties of Cornea implants» -[CORI] με κωδικό έργου Τ5ΔΙΣ-00150, MIS 5031029, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 της Δράσης Ελλάδα – Ισραήλ η οποία συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 59.900,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιουλ 26, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ