Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων» με ακρωνύμιο «ΑΠΟΦΑΣΗ», κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156 και MIS 5031818 της Δράσης: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 72.580,64 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αυγ 21, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ