Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «2η Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων - Ήπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ]» στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «2η Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-Ήπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ]» της Πράξης «Προηγµένες Ερευνητικές ∆ραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή [ΒΙΤΑΔ]», κωδ MIS 5002469, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 18.419,05 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σεπ 17, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΤΕΥΔ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ